Na základe zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov (zákon o ochrane osobných údajov) a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) Vás
týmto chceme informovat o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.
1. Kto je prevádzkovatel osobých údajov:
ZMS Consulting & Coaching, s.r.o.
Dolný Val 21/180
Žilina 010 01
ICO: 36 274 577
Štatutárny orgán: Zlatica Mária Stubbs
2. Aké osobné údaje spracovávame:
Spracovávame nevyhnutné minimum údajov, na základe ktorých Vás môžeme kontaktovat
mailom alebo telefonicky a v prípade, že využijete naše služby, spracovávame údaje
potrebné k vyhotoveniu danového dokladu (meno a priezvisko, email a telefónne císlo,
spolocnost, ICO a DIC) .
3. Aký je úcel spracovávania osobných údajov:
Vyššie uvedené údaje spracovávame preto, aby sme Vás mohli kontaktovat s ponukou úcasti
na nami plánovaných podujatiach. V prípade, že sa zúcastníte platených podujatí, údaje
slúžia ako podklad k fakturácii.
4. Aký je právny základ spracovávania osobných údajov:
Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme v súlade s platným a aktuálnym zákonom c.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
a Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR).
Konkrétne právne základy spracovávania Vašich osobných údajov sú:
Plnenie zmluvy – v prípade, že sa zúcastníte na niektorom z našich platených podujatí
Súhlas – v spojitosti so zasielaním informácií o novinkách, plánovaných podujatiach,
zverejnením fotografií alebo videí na našich stránkach.
Plnenie zákonných povinností – pri uchovávaní údajov v našom úctovníctve alebo pri
sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohlad nad našou
cinnostou.
Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových
cinnostiach.
5. Ako nám udelujete súhlas:
Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov nám udelujete dobrovolne, v rozsahu, ktorý
spracovávame, na konkrétny úcel, urcené obdobie a môžete ho kedykolvek odvolat rovnako
jednoduchou formou, ako nám súhlas udelíte – napríklad mailom s informáciou o súhlase
alebo o odvolaní súhlasu na adresu info@kouci.sk.
6. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov:
Aby sme naše služby mohli zabezpecit v najvyššej kvalite, a aby sme si plnili zákonné

povinnosti, spolupracujeme s viacerými starostlivo vybranými sprostredkovatelmi. Dbáme
na ich odbornú, technickú, organizacnú a personálnu spôsobilost a ich schopnost zarucit
bezpecnost spracovávaných osobných údajov prijatými bezpecnostnými opatreniami
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ide o podporné služby v oblasti koucingu,
spracovania úctovníctva, webhostingových služieb, administratívnej podpory,
smartemailingu, marketingu. Vaše osobné údaje neposkytujeme medzinárodným
inštitúciám, ani ich neprenášame do tretích krajín.
7. Ako Vaše osobné údaje spracovávame:
Vaše osobné údaje spracovávame vo svojich informacných systémoch (v pocítaci, aj
v tlacenej forme – vizitky, ktoré ste nám dali, starostlivo uchovávame). Spracovávané osobné
údaje nezverejnujeme a nepoužívame automatizované rozhodovanie a profilovanie.
8. Ako dlho môžeme Vaše osobné údaje spracovávat:
Vaše osobné údaje budeme uchovávat po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu s ich
spracovaním. V prípade, že súhlas so spracovávaním osobných údajov odvoláte, Vaše osobné
údaje nebudeme dalej uchovávat ani s nimi dalej pracovat.
9. Aké sú Vaše práva spojené so spracovávaním Vašich osobných údajov
Úplné znenie práv dotknutých osôb nájdete v zákone 18/2018 Z.z., Druhá hlava – Práva
dotknutej osoby. V skrátenej forme je to:
– Právo na informácie
– Právo na prístup
– Právo na opravu
– Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
– Právo na obmedzenie spracúvania
– Právo na prenosnost osobných údajov
– Právo namietat
– Právo na neúcinnost automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátaneprofilovania.
10. Facebook, Google a LinkedIn:
Na prezentáciu používame okrem webovej stránky aj našu stránku na Facebooku a tiež
LinkedIn. Na týchto našich stránkach sa môžete dozvediet o našich novinkách, plánovaných
podujatiach. Z rôznych našich udalostí tam publikujeme fotky/videá. Robíme to jedine
v prípade fotografií a videí, u ktorých pred ich uverejnením ste nám udelili Váš písomný
súhlas. Informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v pravidlách pre
ochranu osobných údajov na www.facebook.com a www.linkedin.com. Na Degustácie
koucovacích zrucností sa prihlasujete cez google formulár – o tom, ako Google dozerá na
ochranu Vašich osobných údajov, sa dozviete na www.google.com.
Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékolvek otázky, kontaktujte nás na info@kouci.sk
(platné od 25.5.2018)