Služby

Ucelený 78 hodinový kurz „Koučovanie na pracovisku“

ZAKO 78 hod. kurz: „KOUČOVANIE NA PRACOVISKU.“
– ucelený kurz koučovania v pracovnom prostredí

Akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov
zobraziť potvrdenie

Miesto konania
Chateau Gbeľany – v súlade s prírodou
Zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku

Vhodný pre:
HR manažérov, výkonných manažérov, majiteľov firiem a interných koučov
Kurz je vysoko interaktívny a zážitkový a výnimočný v pomere jeden lektor na 3-4 účastníkov. Pozostáva z dvoch dvojdenných modulov a jedného trojdenného, s intenzívnou podporou medzi modulmi formou peer koučingov, skupinovej supervízie, akčného učenia a individuálneho mentoringu.

Lektori:
Zlatica M. Stubbs, BA, PCC
PhDr. Mgr. Jarmila Záborská Kurhajcová, PCC
Mgr. Peter Seemann, PhD, ACC

Termíny:
Jarná séria 2017 – už ukončená
Novoročná séria 2018 – už ukončená

Zimná séria 2018 – 2019 už ukončená

Jesenná séria 2019 naplánovaná na:
1. Modul 26. –  27. septembra 2019 – Chateau Gbeľany
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené
2. Modul 24. – 25. októbra 2019 – Chateau Gbeľany
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené
3. Modul 4. – 6. decembra 2019 – Chateau Gbeľany

1. Modul (2 dni – 18 hodín):
Hlavné témy:
Cieľ:

Uchopiť princíp a filozofiu koučingu a koučovania.
ICF a SAKO a realizácia koučingu na území SR.
Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka (čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu).
Základné zručnosti podľa ICF  1-11 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie    uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov – jeden lektor na 3-4 účastníkov.

Medzi  1. a 2. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry)

Účastník sa zúčastňuje:
a) peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov
b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom
c) individuálneho mentoringu

2. Modul (2 dni – 20 hodín):

Hlavné témy:
Cieľ:

Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku.
Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – Rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni, tóny s hlasy a nové koučovacie nástroje, Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), skupinové koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

Medzi 2. a 3. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry)

Účastník sa zúčastní:
a) peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov
b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom
c) individuálneho mentoringu

3. Modul (3 dni – 24 hodín):
Hlavné témy:
Cieľ:

Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa ako aplikovať koučing v bežných situáciách vo firemnom prostredí a ako budovať koučovaciu kultúru.
Rekapitulácia základných zručností podľa ICF  1-11.
Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

Záverečná skúška (živý koučovací rozhovor).

Účasť na skúškach je povinná pre všetkých účastníkov. Prítomnosť na skúškach účastníkov kurzu je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu. V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je úspešné absolvovanie skúšky.

Cena kurzu za celú sériu: 2490 Eur bez DPH za 78 hodín vrátane občerstvenia, obedov a večere plus starostlivosť o absolventov po kurze v priebehu 6 mesiacov vo forme 2 hodín individuálneho koučingu/mentoringu podľa potreby a 2×2 hodiny skupinovej on-line supervízie/zdieľania skúseností.

Ubytovanie si platí účastník sám. Absolventom ZAKO workshopov odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky z Workshopov I. – III.

Podmienky účasti na kurze.
Záujemca o účasť na kurze sa môže prihlásiť e-mailom na info@kouci.sk.
Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.
Cena celého kurzu je 2490 Eur bez DPH (nie sme platci DPH) vrátane občerstvenia, obedov a večere plus starostlivosť o absolventov počas 6 mesiacov po ukončení kurzu. Pri platbe VOPRED za celý kurz , poskytujeme zľavu vo výške 10 % z ceny kurzu. V prípade, že klient hradí platbu ČIASTKOVO po každom module, nevzniká mu nárok na zľavu z ceny kurzu.
Uzávierka prihlášok je 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Záloha z ceny kurzu je vo výške 250 Eur a je splatná 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Ubytovanie si hradí klient sám. Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.
Klient uhrázda platbu za celý kurz alebo jednotlivé moduly bezhotovostne.

Storno podmienky
Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.
Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.
Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme, do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.
Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.
Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov. Min počet 6 účastníkov, max. 12 účastníkov.