Články

ZAKO 78 hod. kurz: „KOUČOVANIE NA PRACOVISKU“

Kurz teraz ponúkame aj v online verzii v slovenskom aj anglickom jazyku

– ucelený kurz koučovania v pracovnom prostredí

Akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov

zobraziť potvrdenie

Miesto konania:
Chateau Gbeľany – v súlade s prírodou
Zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku

Vhodný pre:
HR manažérov, všetky úrovne manažérov, majiteľov firiem, interných koučov a  pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie komunikovať s klientmi a dodávateľmi inak.
Kurz je výnimočný v tom, že:

  • 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom plus
  • 3 – 6 mesačný „After service“ po ukončení kurzu vo forme individuálneho koučovania absolventov kurzu a Akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojích pracovísk .

Pozostáva z dvoch dvojdenných modulov a jedného trojdenného modulu s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, individuálneho mentoringu…).

Čo získate:
Po absolvovaní kurzu sa budete vedieť efektívnejšie pýtať, budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. V riadení sa oslobodíte od operatívy, zlepšíte strategické riadenie. Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši podriadení viac zodpovední, angažovaní a samostatní.

Lektori:
Zlatica M. Stubbs, MA, PCC, MKcS
PhDr. Mgr. Jarmila Záborská, PCC
Mgr. Peter Seemann, PhD, PCC

Termíny:
Jarná séria 2017 – už ukončená
Novoročná séria 2018 – už ukončená
Zimná séria 2018 – 2019 – už ukončená
Jesenná séria 2019 – už ukončená
Jarná séria 2020 – už ukončená
Jesenná séria 2020 už ukončená
Jarná séria 2021 už ukončená

Jesenná séria 2021 v slovenčine je naplánovaná na:
1. Modul 23. –  24. septembra 2021 – Chateau Gbeľany (prípadne online)
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené. V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 1.10.2021.
2. Modul 28. – 29. októbra 2021 – Chateau Gbeľany (prípadne online)
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené. V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 12.11.2021.
3. Modul 2. – 3. decembra 2021 – Chateau Gbeľany (prípadne online), plus Individuálny koučing, Mentoring a Akčné učenie. Ukončením kurzu je skúška v dohovorenom termíne). V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 14.1.2022.

1. Modul (2 dni – 18 hodín):
Hlavné témy:
Cieľ:
Uchopiť princíp a filozofiu koučingu a koučovania.
ICF a SAKO a realizácia koučingu na území SR.
Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka (čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu).
Základné zručnosti podľa ICF  1-11 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie    uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov – jeden lektor na 3-4 účastníkov.

Medzi  1. a 2. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry)

Účastník sa zúčastňuje:
a) peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov
b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
c) individuálneho mentoringu

2. Modul (2 dni – 20 hodín):
Hlavné témy:
Cieľ:
Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku.
Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – Rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni, tóny s hlasy a nové koučovacie nástroje, Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), skupinové koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

Medzi 2. a 3. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry)

Účastník sa zúčastní:
a) peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov
b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
c) individuálneho mentoringu

3. Modul (3 dni – 24 hodín):
Hlavné témy:
Cieľ:
Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných situáciach a ako budovať koučovaciu kultúru.
Rekapitulácia základných zručností podľa ICF  1-11.
Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

Záverečná skúška (živý koučovací rozhovor).

Účasť na skúškach je povinná pre všetkých účastníkov. Prítomnosť na skúškach účastníkov kurzu je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu. V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je úspešné absolvovanie skúšky.

After Service.

3 – 6 mesačný „After service“ po ukončení kurzu vo forme:

  • 2 hodiny individuálneho koučovania absolventov kurzu a
  • 3×2 hodiny Akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojích pracovísk .

Cena kurzu za celú sériu: 2490 Eur bez DPH za 78 hodín vrátane občerstvenia, obedov a večere. Ubytovanie si platí účastník sám. Absolventom ZAKO workshopov odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky z Workshopov I. – III. V prípade online kurzu je výučba rozdelená na viac dní v porovnaní s prezenčným kurzom. Lektori pri tomto type vzdelávania tiež poskytujú rozšírenú podporu účastníkom už počas trvania kurzu.

Podmienky účasti na kurze.
Záujemca o účasť na kurze sa môže prihlásiť e-mailom na info@kouci.sk.
Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.
Cena celého kurzu je 2490 Eur bez DPH (nie sme platci DPH) vrátane občerstvenia, obedov a večere, plus starostlivosť o našich absolventov počas 6 mesiacov po ukončení kurzu: 2 hodiny individuálny koučing/mentoring a 2 x 2 hodiny on-line supervízia/zdieľanie skúseností. Pri platbe VOPRED za celý kurz , poskytujeme zľavu vo výške 10 % z ceny kurzu. V prípade, že klient hradí platbu ČIASTKOVO po každom module, nevzniká mu nárok na zľavu z ceny kurzu.
Uzávierka prihlášok je 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Záloha z ceny kurzu je vo výške 250 Eur a je splatná 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Ubytovanie si hradí klient sám. Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.
Klient uhrázda platbu za celý kurz alebo jednotlivé moduly bezhotovostne.

Storno podmienky
Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.
Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.
Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme, do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.
Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.
Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov. Min počet 6 účastníkov, max. 12 účastníkov.

No Comments :