Články

ZAKO 90 hod. kurz: „KOUČOVANIE NA PRACOVISKU.“

ACSTH Akreditovaý ICF – Medzinárodná federácia koučov

 

 

 

Prihláste sa na info@kouci.sk

Miesto konania:

Kurz momentálne prebieha online

(Prezenčne prebieha v Chateau Gbeľany – v súlade s prírodou
Zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku)

Vhodný pre:
HR manažérov, všetky úrovne manažérov, majiteľov firiem, interných koučov a  pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie komunikovať s klientmi a dodávateľmi inak.
Kurz je výnimočný v tom, že:

  • 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom plus okrem zamerania na rozvoj koučovacích zručností je kurz vysoko zameraný na ich aplikáciu vrátane 3 mesačnej podpory po ukončení 3. modulu vo forme:
    • Individuálneho koučovania absolventov kurzu
    • Akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk.

Pozostáva z troch dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, individuálneho mentoringu…).

Čo získate:
Po absolvovaní kurzu sa budete vedieť efektívnejšie pýtať, budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. V riadení sa oslobodíte od operatívy, zlepšíte strategické riadenie. Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši podriadení viac zodpovední, angažovaní a samostatní.

Lektori:
Zlatica M. Stubbs, MA, PCC, MKcS
PhDr. Mgr. Jarmila Záborská, PCC
Mgr. Peter Seemann, PhD, PCC

Termíny:

Jesenná séria 2021 v slovenčine je naplánovaná na:
1. Modul 23. –  24. septembra 2021 – Chateau Gbeľany (prípadne online)
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené. V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 1.10.2021.
2. Modul 28. – 29. októbra 2021 – Chateau Gbeľany (prípadne online)
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené. V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 12.11.2021.
3. Modul 2. – 3. decembra 2021 – Chateau Gbeľany (prípadne online), plus Individuálny koučing, Mentoring a Akčné učenie. Ukončením kurzu je skúška v dohovorenom termíne). V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 14.1.2022.

Schéma priebehu kurzu od roku 2019:

1. Modul (2 dni + 6 hodín podporné aktivity):
Hlavné témy:
Cieľ:
Uchopiť princíp a filozofiu koučingu a koučovania.
ICF a SAKO a realizácia koučingu na území SR.
Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka (čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu).
Základné zručnosti podľa ICF  1-11 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie    uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov – jeden lektor na 3-4 účastníkov.

Medzi  1. a 2. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry)

Účastník sa zúčastňuje:
a) peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov
b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
c) individuálneho mentoringu

2. Modul (2 dni + 6 hodín podporné aktivity):
Hlavné témy:
Cieľ:

Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku.
– Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni, tóny s hlasy a nové koučovacie nástroje.
– Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), skupinové koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

Medzi 2. a 3. Modulom (6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry)

Účastník sa zúčastní:
a) peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov
b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
c) individuálneho mentoringu

3. Modul (2 dni ):
Hlavné témy:
Cieľ:
Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných situáciach a ako budovať koučovaciu kultúru.

-Rekapitulácia základných zručností podľa ICF  1-11.
-Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
-Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

V priebehu 2 – 3 mesiacov po ukončení 3. modulu sa účastníci zameriavajú:
– na aplikáciu koučovania na pracovisku po ukončení 3. modulu vo forme:
– individuálneho koučingu účastníkov
– akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk

Záverečná skúška 1 deň (živý koučovací rozhovor):
Účasť na skúškach je povinná pre všetkých účastníkov. Prítomnosť na skúškach účastníkov kurzu je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu. V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 90 hodín a úspešné absolvovanie skúšky.

Podmienky účasti na kurze.
Záujemca o účasť na kurze sa môže prihlásiť e-mailom na info@kouci.sk.
Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.
Cena celého kurzu je 2790 Eur bez DPH (nie sme platci DPH) vrátane občerstvenia, obedov a večere.

V prípade online kurzu je výučba rozdelená na viac dní v porovnaní s prezenčným kurzom. Lektori pri tomto type vzdelávania tiež poskytujú rozšírenú podporu účastníkom už počas trvania kurzu. Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy. Pri platbe VOPRED za celý kurz , poskytujeme zľavu vo výške 10 % z ceny kurzu. V prípade, že klient hradí platbu ČIASTKOVO po každom module, nevzniká mu nárok na zľavu z ceny kurzu.

Uzávierka prihlášok je 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Záloha z ceny kurzu je vo výške 200 Eur a je splatná 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Ubytovanie si hradí klient sám.
Klient uhrázda platbu za celý kurz alebo jednotlivé moduly bezhotovostne.

Storno podmienky
Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.
Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.
Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme, do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.
Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.
Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov. Min počet 6 účastníkov, max. 12 účastníkov.

Tešíme sa na Vás!

No Comments :