Základné pojmy

Kurz

Akreditovaný kurz „Koučovanie na pracovisku“: 78 hod. (SAKO akreditácia) alebo 90 hod. (ACSTH akreditácia ICF).

Workshop

1-dňový workshop „Koučovacie zručnosti (nielen) pre manažérov“ alebo iný tematický vzdelávací workshop.

Organizátor

ZAKO – združenie žilinských koučov, zastúpené jedným alebo viacerými profesionálnymi koučmi, zastrešené spoločnosťou ZMS Consulting & Coaching s.r.o.

Klient/zákazník

Účastník podujatia, jednotlivec alebo firma.

Individuálny koučing

Koučovacie stretnutie jeden na jedného podľa definície ICF.

Tímový koučing

Koučovacie stretnutie kouča/koučov s celým tímom podľa definície ICF.

Peer koučing

Profesionálom facilitované koučovacie stretnutie účastníkov kurzu alebo workshopu  s cieľom precvičovania koučovacích zručností.

Akčné učenie

Štruktúrované 2-hod. stretnutie zamerané na výmenu skúseností pri aplikácii koučovania a riešení náročných situácií s cieľom vzájomného učenia sa.

Mentoring individuálny

1-hod. stretnutie mentora s účastníkom (koučom, manažérom koučom), kedy účastník koučuje mentora, mentor účastníka alebo sa rozoberá koučovací rozhovor účastníka so svojim klientom s cieľom poskytnutia spätnej väzby a zlepšovania koučovacích zručností účastníka a/alebo prípravy na skúšku/certifikáciu.

Mentoring skupinový

Stretnutie mentora s účastníkmi (koučmi, manažérmi koučmi), kedy účastník koučuje jedného z účastníkov alebo sa rozoberá nahrávka koučovacieho rozhovoru účastníka so svojim klientom s cieľom poskytnutia spätnej väzby a zlepšovania koučovacích zručností účastníka a/alebo prípravy na skúšku/certifikáciu.

Supervízia – individuálna alebo skupinová

Supervízia je forma sebareflexie, kde supervízor pomáha koučovi reflektovať o jeho praxi, zvyšovať jeho sebauvedomenie a tým aj jeho kompetencie.

Shadowing

Sprevádzanie účastníka (manažéra, kouča, zamestnanca) počas vykonávania jeho práce v prirodzenom pracovnom prostredí s cieľom poskytnutia spätnej väzby pozorovateľa účastníkovi, prípadne zistenia rozvojových a vzdelávacích potrieb účastníka.

Dôvernosť a mlčanlivosť

Kouč/mentor/supervízor sa riadi profesionálnou etikou definovanou ICF/SAKo a najmä je viazaný mlčanlivosťou v zmysle zachovania dôvernosti koučovacieho/mentorského/supervízneho stretnutia, pričom obsah nezdieľa s 3. stranami.

Výnimku tvoria odsúhlasené prípady pozorovania či záznamu stretnutia pre následný rozbor s cieľom spätnej väzby účastníkovi na jeho prácu individuálne alebo v skupine účastníkov.

Súkromie

V prezenčnej listine účastník vyjadruje súhlas s vyhotovením audio vizuálnej dokumentácie, ktorá môže byť použitá na účely propagácie aktivít ZAKO na stránkach: Facebook, Instagram, LinkedIn, kouci.sk, či iných spriaznených stránkach.

Pri webinároch si ZAKO ako organizátor vyhradzuje právo audiovizuálneho záznamu a screenshotov z podujatia, o čom sú účastníci na začiatku informovaní a požiadaní o súhlas. Účastník webinára, ktorý si neželá byť na zázname alebo fotografii si svoju webkameru nezapne.

Obchodné podmienky

Ceny

 • Workshopy: Cena zahŕňa v prípade prezenčnej formy: vlastné priestory koučovne ZAKO v Žiline, obed a občerstvenie, príručku a materiály. Pri online forme elektronickú formu príručky.
 • Kurzy: Cena zahŕňa v prípade prezenčnej formy: priestory v kaštieli Gbeľany, obedy, večere, občerstvenie, príručku a materiály. V prípade online formy sa moduly konajú v dĺžke 2,5 dňa, cena zahŕňa aj doručenie papierovej formy materiálov a elektronické materiály.

Termíny

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín konania workshopu/kurzu v prípade malého počtu účastníkov alebo prísnych pandemických opatrení. V prípade opatrení alebo pobytu lektora v zahraničí organizátor ZAKO navrhne účastníkom online verziu podujatia.

Miesta konania

 • Organizátor ZAKO si vyhradzuje právo zmeniť formu z prezenčnej na online a opačne s prihliadnutím na epidemiologické opatrenia.
 • Nadstavba kurzu sa koná online.
 • Workshopy, degustácie, podporné aktivity sa konajú v ZAKO koučovni alebo online.
 • Tímový koučing, tieňovanie, mäkké zručnosti sa konajú v ZAKO koučovni alebo u klienta alebo inde, podľa dohody, prípadne online.
 • V prípade konania mimo priestorov ZAKO alebo mimo priestorov zákazníka, zabezpečuje a hradí prenájom priestorov zákazník.

Platby

 • Pri platbe pred podujatím/sériou podujatí organizátor poskytuje zľavu 10%.
 • V prípade potreby zákazníka organizátor poskytne možnosť rozdelenia poplatku za služby na splátky podľa dohody.

Storná

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.

 • Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. 
 • Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.

V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie kurzovného. Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.

Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami..

Ďalšie podmienky a situácie sa riadia všeobecne platnými legislatívnymi normami obchodného a občianskeho zákonníka SR, GDPR, prípadne vzájomnou dohodou organizátora s účastníkom.

Návrat hore